Nam sinh người Việt vô gia cư, ngủ dưới cống trúng tuyển ĐH số 1 nước Mỹ: “Mất cha, mẹ ngồi tù”

Ý̼ t̼h̼ứ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼, c̼ậ̼u̼ đ̼ã̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ d̼ồ̼n̼ h̼ế̼t̼ t̼â̼m̼ t̼r̼í̼ v̼à̼o̼ v̼i̼ệ̼c̼ h̼ọ̼c̼ đ̼ể̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ t̼ư̼ơ̼n̼g̼ l̼a̼i̼ t̼ố̼t̼ h̼ơ̼n̼. M̼ỗ̼i̼ n̼g̼à̼y̼ c̼ậ̼u̼ đ̼i̼ h̼ọ̼c̼ b̼ằ̼n̼g̼ x̼e̼ b̼u̼ý̼t̼ v̼à̼ d̼ố̼c̼ s̼ứ̼c̼ x̼â̼y̼ d̼ự̼n̼g̼ s̼ự̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼ừ̼n̼g̼ c̼h̼ú̼t̼ m̼ộ̼t̼.

D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ N̼g̼o̼, m̼ộ̼t̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ g̼ố̼c̼ V̼i̼ệ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g̼ ở̼ H̼o̼u̼s̼t̼o̼n̼, b̼a̼n̼g̼ T̼e̼x̼a̼s̼ (̼M̼ỹ̼)̼, đ̼ã̼ v̼ư̼ợ̼t̼ q̼u̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ v̼ô̼ g̼i̼a̼ c̼ư̼ đ̼ể̼ t̼ố̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ t̼h̼ủ̼ k̼h̼o̼a̼ t̼r̼u̼n̼g̼ h̼ọ̼c̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ v̼à̼o̼ 4̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ d̼a̼n̼h̼ g̼i̼á̼ c̼ủ̼a̼ n̼ư̼ớ̼c̼ M̼ỹ̼, t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ c̼ó̼:̼ Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ H̼a̼r̼v̼a̼r̼d̼, Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ T̼e̼x̼a̼s̼ ở̼ A̼u̼s̼t̼i̼n̼, Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ P̼r̼i̼n̼c̼e̼t̼o̼n̼ ở̼ N̼e̼w̼ J̼e̼r̼s̼e̼y̼, Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ C̼o̼l̼u̼m̼b̼i̼a̼ ở̼ N̼e̼w̼ Y̼o̼r̼k̼.

D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ N̼g̼o̼, m̼ộ̼t̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ g̼ố̼c̼ V̼i̼ệ̼t̼ v̼ư̼ợ̼t̼ q̼u̼a̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ v̼ô̼ g̼i̼a̼ c̼ư̼ đ̼ể̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ v̼à̼o̼ H̼a̼r̼v̼a̼r̼d̼ (̼Ả̼n̼h̼:̼ A̼B̼C̼1̼3̼ H̼o̼u̼s̼t̼o̼n̼)̼

“̼T̼ô̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ r̼a̼ r̼ằ̼n̼g̼ n̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼ậ̼n̼ d̼ụ̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ọ̼c̼, g̼i̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ v̼à̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ g̼ì̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ đ̼ể̼ h̼ọ̼c̼ t̼ậ̼p̼ t̼h̼ì̼ t̼ô̼i̼ s̼ẽ̼ m̼ã̼i̼ m̼ã̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ̼ t̼h̼o̼á̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼”̼, n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ g̼ố̼c̼ V̼i̼ệ̼t̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼ớ̼i̼ p̼h̼ó̼n̼g̼ v̼i̼ê̼n̼.

D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ N̼g̼o̼ đ̼ã̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼r̼ả̼i̼ q̼u̼a̼ m̼ộ̼t̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ v̼ấ̼t̼ v̼ư̼ở̼n̼g̼ v̼à̼ b̼ấ̼t̼ h̼ạ̼n̼h̼ t̼ừ̼ n̼h̼ỏ̼. C̼h̼a̼ c̼ủ̼a̼ D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼ k̼h̼i̼ c̼ậ̼u̼ m̼ớ̼i̼ 2̼ t̼u̼ổ̼i̼, c̼ò̼n̼ m̼ẹ̼ c̼ậ̼u̼ t̼h̼ì̼ t̼ừ̼n̼g̼ v̼à̼o̼ t̼ù̼ v̼à̼i̼ l̼ầ̼n̼ v̼ì̼ c̼ờ̼ b̼ạ̼c̼. C̼ả̼ n̼h̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼h̼u̼ n̼h̼ậ̼p̼ ổ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼, r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ú̼c̼ c̼ò̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ủ̼ ă̼n̼.

“̼M̼ẹ̼ t̼ô̼i̼ m̼ê̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼à̼i̼. A̼n̼h̼ e̼m̼ t̼ô̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼h̼e̼o̼ b̼à̼ đ̼ế̼n̼ s̼ò̼n̼g̼ b̼ạ̼c̼ v̼à̼ n̼g̼ồ̼i̼ đ̼ợ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼ã̼i̼ đ̼ậ̼u̼ x̼e̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ m̼ẹ̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼à̼i̼ x̼o̼n̼g̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼ề̼”̼, D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ h̼ồ̼i̼ t̼ư̼ở̼n̼g̼ l̼ạ̼i̼ t̼u̼ổ̼i̼ t̼h̼ơ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ s̼u̼ố̼t̼ q̼u̼ã̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ đ̼i̼ h̼ọ̼c̼, D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ đ̼ã̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ 1̼2̼ l̼ầ̼n̼. N̼ă̼m̼ 1̼5̼ t̼u̼ổ̼i̼, D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ r̼a̼ s̼ố̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ẹ̼ t̼r̼ợ̼ c̼ấ̼p̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼h̼u̼ê̼ n̼h̼à̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ n̼à̼y̼ c̼h̼ỉ̼ g̼i̼ú̼p̼ c̼ậ̼u̼ t̼r̼ả̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼ c̼h̼i̼ p̼h̼í̼ c̼ơ̼ b̼ả̼n̼. M̼ọ̼i̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ k̼é̼o̼ d̼à̼i̼ đ̼ế̼n̼ n̼ă̼m̼ 1̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼ t̼h̼ì̼ D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ b̼u̼ộ̼c̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ấ̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ s̼ố̼n̼g̼ c̼ả̼n̼h̼ v̼ô̼ g̼i̼a̼ c̼ư̼ v̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ đ̼ủ̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼r̼ợ̼ c̼ấ̼p̼.

N̼ă̼m̼ 1̼7̼ t̼u̼ổ̼i̼ D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ b̼u̼ộ̼c̼ p̼h̼ả̼i̼ s̼ố̼n̼g̼ c̼ả̼n̼h̼ v̼ô̼ g̼i̼a̼ c̼ư̼ v̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼r̼ợ̼ c̼ấ̼p̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ s̼ự̼ c̼h̼ỉ̼ d̼ẫ̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼ớ̼n̼, p̼h̼ả̼i̼ s̼ố̼n̼g̼ v̼ạ̼ v̼ậ̼t̼ n̼g̼o̼à̼i̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ q̼u̼a̼ n̼g̼à̼y̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ D̼e̼r̼i̼c̼k̼ c̼h̼ư̼a̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ̼ c̼ó̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ b̼u̼ô̼n̼g̼ x̼u̼ô̼i̼ h̼a̼y̼ b̼ỏ̼ c̼u̼ộ̼c̼. Ý̼ t̼h̼ứ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼, D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ d̼ồ̼n̼ h̼ế̼t̼ t̼â̼m̼ t̼r̼í̼ v̼à̼o̼ v̼i̼ệ̼c̼ h̼ọ̼c̼ đ̼ể̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ t̼ư̼ơ̼n̼g̼ l̼a̼i̼ t̼ố̼t̼ h̼ơ̼n̼. M̼ỗ̼i̼ n̼g̼à̼y̼ D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ đ̼i̼ h̼ọ̼c̼ b̼ằ̼n̼g̼ x̼e̼ b̼u̼ý̼t̼ v̼à̼ d̼ố̼c̼ s̼ứ̼c̼ x̼â̼y̼ d̼ự̼n̼g̼ s̼ự̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼ừ̼n̼g̼ c̼h̼ú̼t̼ m̼ộ̼t̼.

C̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼ề̼ b̼í̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g̼, D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ l̼à̼ n̼h̼ờ̼ s̼ự̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ơ̼ l̼à̼ v̼ớ̼i̼ m̼ụ̼c̼ t̼i̼ê̼u̼ c̼ủ̼a̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼:̼ “̼T̼ô̼i̼ n̼g̼h̼ĩ̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼o̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼ó̼ m̼ụ̼c̼ t̼i̼ê̼u̼. C̼h̼o̼ d̼ù̼ m̼ụ̼c̼ t̼i̼ê̼u̼ n̼à̼y̼ c̼ò̼n̼ x̼a̼ v̼à̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼, n̼h̼ư̼n̼g̼ r̼ồ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼à̼y̼ n̼à̼o̼ đ̼ó̼ s̼ẽ̼ t̼h̼à̼n̼h̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ự̼c̼”̼.

D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ s̼ẽ̼ n̼h̼ậ̼p̼ h̼ọ̼c̼ t̼ạ̼i̼ H̼a̼r̼v̼a̼r̼d̼ v̼à̼o̼ m̼ù̼a̼ t̼h̼u̼ t̼ớ̼i̼ (̼Ả̼n̼h̼:̼ F̼o̼x̼2̼6̼)̼

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼ố̼t̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ l̼o̼ạ̼i̼ x̼u̼ấ̼t̼ s̼ắ̼c̼ t̼ạ̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼r̼u̼n̼g̼ h̼ọ̼c̼ m̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼h̼e̼o̼ h̼ọ̼c̼, D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ đ̼ã̼ n̼ộ̼p̼ đ̼ơ̼n̼ v̼à̼o̼ Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ H̼a̼r̼v̼a̼r̼d̼, Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ T̼e̼x̼a̼s̼ ở̼ A̼u̼s̼t̼i̼n̼, Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ P̼r̼i̼n̼c̼e̼t̼o̼n̼ ở̼ N̼e̼w̼ J̼e̼r̼s̼e̼y̼, Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ C̼o̼l̼u̼m̼b̼i̼a̼ ở̼ N̼e̼w̼ Y̼o̼r̼k̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ v̼à̼o̼ c̼ả̼ 4̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼. T̼r̼ả̼i̼ q̼u̼a̼ s̼ự̼ c̼â̼n̼ n̼h̼ắ̼c̼ k̼ỹ̼ c̼à̼n̼g̼, D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ s̼ẽ̼ n̼h̼ậ̼p̼ h̼ọ̼c̼ t̼ạ̼i̼ H̼a̼r̼v̼a̼r̼d̼ v̼à̼o̼ m̼ù̼a̼ t̼h̼u̼ t̼ớ̼i̼. H̼i̼ệ̼n̼ c̼ậ̼u̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ p̼h̼â̼n̼ v̼â̼n̼ g̼i̼ữ̼a̼ n̼g̼à̼n̼h̼ t̼r̼i̼ế̼t̼ h̼ọ̼c̼ v̼à̼ k̼i̼n̼h̼ t̼ế̼. K̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ỏ̼i̼ v̼ề̼ t̼ư̼ơ̼n̼g̼ l̼a̼i̼, D̼e̼r̼r̼i̼c̼k̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ k̼ế̼ h̼o̼ạ̼c̼h̼ c̼ụ̼ t̼h̼ể̼ n̼à̼o̼ v̼ề̼ n̼g̼h̼ề̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ s̼ẽ̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼u̼ổ̼i̼, t̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ c̼h̼à̼n̼g̼ t̼r̼a̼i̼ g̼ố̼c̼ V̼i̼ệ̼t̼ b̼à̼y̼ t̼ỏ̼ m̼o̼n̼g̼ m̼u̼ố̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ạ̼o̼ n̼ê̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼h̼a̼y̼ đ̼ổ̼i̼ l̼ớ̼n̼ đ̼ể̼ g̼i̼ú̼p̼ đ̼ỡ̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼.