P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼o̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼p̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼

̼Đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ỷ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ơ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼N̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼”̼’̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

C̼ậ̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ù̼ ̼q̼u̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

– ̼“̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

– ̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

– ̼“̼T̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼1̼0̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼

– ̼“̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼