NÓNG: G̼i̼á̼m̼ đ̼ố̼c̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼â̼y̼ c̼ả̼n̼h̼ đ̼ắ̼t̼ t̼i̼ề̼n̼ đ̼ể̼ ‘̼t̼r̼a̼n̼g̼ t̼r̼í̼’̼ c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ b̼ấ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ s̼ả̼n̼ c̼ầ̼n̼ b̼á̼n̼

H̼ồ̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼ c̼ù̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ b̼ọ̼n̼ đ̼i̼ k̼h̼ả̼o̼ s̼á̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼à̼ n̼g̼o̼à̼i̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ N̼g̼h̼i̼ L̼ộ̼c̼.̼ P̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼à̼ n̼à̼o̼ đ̼ể̼ c̼â̼y̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼ó̼ g̼i̼á̼ t̼r̼ị̼ n̼g̼o̼à̼i̼ c̼ổ̼n̼g̼ v̼à̼ t̼r̼o̼n̼g̼ s̼â̼n̼ t̼h̼ì̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼h̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ t̼r̼ộ̼m̼ v̼ề̼ t̼r̼ư̼n̼g̼ b̼à̼y̼ t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ b̼ấ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ s̼ả̼n̼ đ̼ể̼ n̼â̼n̼g̼ g̼i̼á̼ t̼r̼ị̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ m̼à̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ s̼ẽ̼ g̼i̼a̼o̼ d̼ị̼c̼h̼.

N̼g̼à̼y̼ 1̼2̼/̼7̼, C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼S̼Đ̼T̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ N̼g̼h̼i̼ L̼ộ̼c̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ Đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ c̼ù̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ x̼ã̼ N̼g̼h̼i̼ T̼h̼ị̼n̼h̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ x̼ã̼ N̼g̼h̼i̼ D̼i̼ê̼n̼, p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼á̼c̼ x̼ã̼ c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ p̼h̼á̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ á̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼â̼y̼ c̼ả̼n̼h̼, b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ 3̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼:̼ H̼ồ̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼3̼)̼ v̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ L̼ạ̼c̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼9̼5̼)̼ c̼ù̼n̼g̼t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ x̼ã̼ N̼g̼h̼i̼ K̼i̼ề̼u̼;̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼7̼)̼, t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ x̼ã̼ N̼g̼h̼i̼ T̼h̼ạ̼c̼h̼ (̼N̼g̼h̼i̼ L̼ộ̼c̼)̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ “̼T̼r̼ộ̼m̼ c̼ắ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼”̼.

C̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼:̼ L̼ộ̼c̼, T̼u̼ấ̼n̼, L̼ạ̼c̼ t̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼.̼ Ả̼n̼h̼:̼ N̼h̼ậ̼t̼ T̼u̼ấ̼n̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ t̼ừ̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 6̼/̼2̼0̼2̼1̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼, q̼u̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ n̼ắ̼m̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ N̼g̼h̼i̼ L̼ộ̼c̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ v̼ù̼n̼g̼ p̼h̼ụ̼ c̼ậ̼n̼ n̼h̼ư̼:̼ T̼P̼.̼ V̼i̼n̼h̼, T̼X̼.̼ C̼ử̼a̼ L̼ò̼…̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ N̼g̼h̼i̼ L̼ộ̼c̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ m̼ấ̼t̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼â̼y̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼ó̼ g̼i̼á̼ t̼r̼ị̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ h̼ộ̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼, g̼â̼y̼ t̼â̼m̼ l̼ý̼ h̼o̼a̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼, b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ đ̼ó̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ N̼g̼h̼i̼ L̼ộ̼c̼ đ̼ã̼ x̼á̼c̼ l̼ậ̼p̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ á̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼â̼y̼ c̼ả̼n̼h̼ đ̼ể̼ đ̼ấ̼u̼ t̼r̼a̼n̼h̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼.

S̼a̼u̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ k̼i̼ê̼n̼ t̼r̼ì̼ n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ q̼u̼y̼ l̼u̼ậ̼t̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼, á̼p̼ d̼ụ̼n̼g̼ t̼ổ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ v̼ụ̼, B̼a̼n̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ á̼n̼ đ̼ã̼ d̼ự̼n̼g̼ l̼ê̼n̼ n̼h̼ó̼m̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ đ̼ã̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼ v̼ụ̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼â̼y̼ c̼ả̼n̼h̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼, H̼ồ̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼ -̼ c̼h̼ủ̼ s̼à̼n̼ g̼i̼a̼o̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ấ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ s̼ả̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ A̼n̼h̼ đ̼ó̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ N̼g̼h̼i̼ L̼ộ̼c̼ l̼à̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ầ̼m̼ đ̼ầ̼u̼.

V̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼9̼ g̼i̼ờ̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼1̼/̼7̼, Đ̼ộ̼i̼ C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ v̼ề̼ H̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ -̼ K̼i̼n̼h̼ t̼ế̼ -̼ M̼a̼ t̼ú̼y̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ N̼g̼h̼i̼ L̼ộ̼c̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ x̼ã̼ N̼g̼h̼i̼ T̼h̼ị̼n̼h̼, C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ x̼ã̼ N̼g̼h̼i̼ D̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ c̼á̼c̼ x̼ã̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ á̼n̼, b̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ầ̼u̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ H̼ồ̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼, N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ v̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ L̼ạ̼c̼.̼ T̼a̼n̼g̼ v̼ậ̼t̼ t̼h̼u̼ g̼i̼ữ̼ g̼ồ̼m̼ 2̼ c̼â̼y̼ h̼o̼a̼ g̼i̼ấ̼y̼ c̼a̼o̼ 2̼m̼, đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ k̼í̼n̼h̼ t̼h̼â̼n̼ c̼â̼y̼ 2̼0̼ c̼m̼, 1̼0̼ c̼â̼y̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼á̼c̼ l̼o̼ạ̼i̼, 2̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ d̼i̼ đ̼ộ̼n̼g̼, 3̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼, 1̼ k̼ì̼m̼ c̼ắ̼t̼ s̼ắ̼t̼.

Đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ H̼ồ̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼ c̼ầ̼m̼ đ̼ầ̼u̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼â̼y̼ c̼ả̼n̼h̼.̼ Ả̼n̼h̼:̼ N̼h̼ậ̼t̼ T̼u̼ấ̼n̼

Q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ớ̼i̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼S̼Đ̼T̼, c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼ừ̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 6̼/̼2̼0̼2̼1̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼ đ̼ã̼ g̼â̼y̼ r̼a̼ t̼r̼ê̼n̼ 5̼ v̼ụ̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼â̼y̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ N̼g̼h̼i̼ L̼ộ̼c̼, T̼X̼.̼ C̼ử̼a̼ L̼ò̼, T̼P̼.̼ V̼i̼n̼h̼ t̼r̼ị̼ g̼i̼á̼ t̼r̼ê̼n̼ 1̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼.

Đ̼i̼ể̼n̼ h̼ì̼n̼h̼:̼ V̼à̼o̼ t̼ố̼i̼ 8̼/̼7̼, c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ a̼n̼h̼ P̼.̼ ở̼ x̼ó̼m̼ 3̼, x̼ã̼ N̼g̼h̼i̼ T̼h̼ị̼n̼h̼ l̼ấ̼y̼ t̼r̼ộ̼m̼ 1̼ c̼â̼y̼ h̼o̼a̼ g̼i̼ấ̼y̼ c̼a̼o̼ 2̼m̼, đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ k̼í̼n̼h̼ t̼h̼â̼n̼ c̼â̼y̼ 2̼0̼c̼m̼ t̼r̼ị̼ g̼i̼á̼ t̼r̼ê̼n̼ 1̼5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼.̼ T̼ố̼i̼ 9̼/̼7̼, c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ a̼n̼h̼ P̼h̼.̼ ở̼ x̼ó̼m̼ K̼i̼m̼ C̼h̼i̼, x̼ã̼ N̼g̼h̼i̼ Â̼n̼ (̼T̼P̼.̼ V̼i̼n̼h̼)̼ l̼ấ̼y̼ t̼r̼ộ̼m̼ 8̼ c̼â̼y̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼á̼c̼ l̼o̼ạ̼i̼, t̼ổ̼n̼g̼ t̼r̼ị̼ g̼i̼á̼ t̼r̼ê̼n̼ 4̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼.̼

H̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼â̼y̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ d̼o̼ H̼ồ̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼ c̼h̼ủ̼ m̼ư̼u̼.̼ C̼á̼c̼ c̼â̼y̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼ộ̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ L̼ộ̼c̼ m̼a̼n̼g̼ v̼ề̼ t̼r̼ư̼n̼g̼ b̼à̼y̼ t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ b̼ấ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ s̼ả̼n̼ đ̼ể̼ n̼â̼n̼g̼ g̼i̼á̼ t̼r̼ị̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ m̼à̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ s̼ẽ̼ g̼i̼a̼o̼ d̼ị̼c̼h̼, b̼u̼ô̼n̼ b̼á̼n̼.

Theo Báo Nghệ An